Informační memorandum

INFORMAČNÍ MEMORANDUM APLIKACE PLEDDU SPOLEČNOSTI MALONI SPOL. S R.O.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. 1.1  Tento dokument (dále je „Informační Memorandum“) představuje informační dokument pro Zákazníky zejména Spotřebitele při využívání aplikace s názvem PLEDDU (dále jen „Aplikace“) společnosti MALONI spol. s r.o., IČO: 27207617, se sídlem Rybná 716/24, 11000, Praha 1 – Staré město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 104501 (dále jen „Společnost“).
 2. 1.2  Není-li v Informačním Memorandu stanoveno jinak, pojmy uvedené v Informačním Memorandu velkým počátečním písmenem mají význam jim přirazený ve všeobecných obchodních podmínkách Společnosti (dále jen „VOP“).
 3. 1.3  Toto Informační Memorandum reflektuje informace platné ke dni 1.8.2021 a nahrazuje veškerá dřívější Informační Memoranda. INFORMACE PODLE § 1811 OZ PRO SPOTŘEBITELE Společnost Spotřebitele odkazuje na obsah Smlouvy, kde může najít veškeré informace nezbytné pro uplatňování jeho práv ze Smlouvy. Coby stručnou výseč uplatnitelných práv a povinností, a za účelem splnění svých zákonných povinností, Společnost shrnuje a Spotřebiteli sděluje:
  1. (a)  Svoji totožnost a kontaktní údaje: MALONI spol. s r.o., IČO: 27207617, se sídlem Rybná 716/24, 11000, Praha 1 – Staré město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 104501, t.č. +420 311 241 101 (od 08:00 do 16:00 hod. SEČ) a e-mail: info@pleddu.com. Spotřebitel může Společnost kontaktovat i prostřednictvím Aplikace.
  2. (b)  Označení poskytovaných služeb a popis vlastností: Společnost prostřednictvím Aplikace provozuje podnikatelskou činnost v oblasti odprodejů a pronájmů Telefonů. Zájemce může se Společností uzavřít Kupní smlouvou s Prodávanému telefonu za Kupní cenu nabídnutou Společností, na základě, které prodá svůj mobilní telefon Společnosti, a/nebo Nájemní smlouvu na základě, které si Spotřebitel dočasně pronajme Pronajímaný telefon od Společnosti.
  3. (c)  Cena zboží a služby: Cena za služby Společnosti je určena dle individuálních okolností Smlouvy v Aplikaci v českých korunách. Jde o cenu smluvní. Ceny jsou konečné (vč. DPH), vyjma případu Kauce, a všech daní a poplatků hrazených Zákazníkem Společnosti, tj. vyjma poplatků pro třetí strany (dopravné, poštovné, služby el. komunikací, platební brány atd.). Ceny mohou být zaokrouhleny dle matematických pravidel.
  4. (d)  Způsob platby a způsob dodání nebo plnění: Zákazník hradí Společnosti veškeré poplatky výhradně prostřednictvím Platební brány bezhotovostně. Společnost přijímá platby výhradně v českých korunách. Spotřebitel může být povinen za platbu prostřednictvím Platební brány hradit dodatečný poplatek třetí straně. O takovém poplatku bude Spotřebitel informován v rámci Aplikace.

1

 1. (i)  V případě Kupní smlouvy Zákazník odevzdá Prodávaný telefon Společnosti na adresu uvedenou v Aplikaci, jinak na adresu sídla Společnosti, a to do sedmi dnů od přechodu vlastnického práva na Společnost, ledaže uzavře Nájemní smlouvu, a Společnost vyplatí Zákazníku Kupní cenu do tří dnů od Uzavření Kupní smlouvy.
 2. (ii)  V případě Nájemní smlouvy Společnost odevzdá do sedmi dnu od Uzavření Nájemní smlouvy Zákazníkovi Pronajímaný telefon na adresu bydliště Zákazníka, neručí-li Zákazník v Aplikaci předem jinak, a Zákazník uhradí Nájemné ve výši odvíjející se od Celkové doby nájmu měsíčně zpětně, za příslušný měsíc trvání nájmu nejpozději ke dni, který o měsíc a tři dny následuje po dni, který se označením shoduje se dnem definujícím počátek Dobry trvání nájmu.
 1. (e)  Náklady na dodání: V případě povinnosti Společnosti předat Telefon Zákazníkovi, která nebude splněna bezplatným osobním předáním, Zákazníku vzniká povinnost uhradit dodatečné náklady na dopravu ve výši účtované dle sazebníku příslušného smluvního dopravce Společnosti. Není-li v Aplikaci nebo na Webových stránkách uvedeno jinak, výše úplaty takto hrazená smluvním dopravcům Společnosti odpovídá sazbám uvedeným v Sazebníku.
 2. (f)  Práva z vadného plnění, záruky a podmínky jejich uplatňování: Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti, resp. pokud je Spotřebiteli plněna jiná věc nebo existují vady
  v dokladech nutných pro užívání věci. Práva a povinnosti z vadného plnění a podmínky jejich uplatnění se řídí obecně závaznými právními předpisy zejména § 1914 až § 1925 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „OZ“), a
  1. (i)  pro Kupní smlouvu dále § 2099 až 2117 OZ a 2161 až 2174 OZ, a
  2. (ii)  pro Nájemní smlouvu dále § 2205 až 2214 OZ,
  a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Práva
  z vadného plnění může Spotřebitel uplatnit vůči Společnosti písemně na adrese sídla Společnosti, není-li v Aplikaci nebo Webových stránkách umožněno tato práva uplatňovat jinak. Bližší podrobnosti upravuje Reklamační řád, dostupný v sekci Dokumenty.
 3. (g)  Doba trvání závazku a podmínky ukončení Smlouvy: Závazek ze Smlouvy trvá do jeho zániku. Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu ukončit jen v případech stanovených kogentními ustanoveními právních předpisů nebo v případech stanovených ve Smlouvě, což je standardně představováno splněním závazku z této Smlouvy, a u Nájemní smlouvy též případem Zvláštního ukončení Nájemní smlouvy Zákazníkem (podle čl. 7.2. VOP).
 4. (h)  Funkčnost digitálního obsahu, vč. technických opatření, a součinnost tohoto obsahu: Aplikace coby digitální obsah představuje prostředek obchodní činnosti Společnosti a nikoliv charakteristické plnění, k jehož poskytnuti obchodní činnost Společnosti směřuje, pročež Společnost informace dle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) OZ neuvádí.

INFORMACE PODLE § 1820 OZ PRO SPOTŘEBITELE

Společnost Spotřebitele odkazuje na obsah Smlouvy, kde může najít veškeré informace nezbytné pro uplatňování jeho práv ze Smlouvy. Coby stručnou výseč uplatnitelných práv a povinností, a za účelem splnění svých práv a povinností, Společnost shrnuje a Spotřebiteli sděluje:

2

 1. (a)  Náklady na prostředky komunikace na dálku: Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby s tím, že Společnost si neúčtuje žádné další poplatky (např. za uskutečnění telefonických hovorů či jiných prostředků komunikace na dálku, zejména Chatu v Aplikaci); to se netýká poplatků za služby třetích osob.
 2. (b)  Záloha nebo obdobná platba: Společnost od Zájemců či Zákazníků nevyžaduje žádné zálohy či obdobné platby vyjma případné Kauce při uzavírání Nájemní smlouvy.
 3. (c)  Smlouva na opakované plnění: U Nájemní smlouvy je nejkratší doba, po kterou bude Nájemní smlouva strany zavazovat, nedojde-li k předčasnému ukončení Nájemní smlouvy, jeden měsíc. Kupní smlouva není smlouvou na opakované plnění.
 4. (d)  Údaj o ceně (nebo způsobu jejího určení) za jedno zúčtovací období u smlouvy na dobu neurčitou/opakované plnění: U Smlouvy na dobu neurčitou nebo na opakované plnění se cena za jedno zúčtovací období odpovídající jednomu měsíci odvíjí od Prodávaného/Pronajímaného telefonu a případně Celkové doby nájmu či jiných faktorů, které Společnost zohlední v individuální nabídce pro Spotřebitele. Není možné jí paušálně vyčíslit a její výše bude určena v Aplikaci při uzavírání Smlouvy.
 5. (e)  Daně, poplatky, jiná obdobná peněžitá plnění a náklady: Společnost odkazuje na čl. 2(c) až 2(e) tohoto Informačního Memoranda výše.
 6. (f)  Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem podle § 1829 a násl. OZ (Odstoupení od Smlouvy): Toto odstoupení od Smlouvy podléhá následujícím pravidlům:
  1. (i)  Není-li dále nebo právními předpisy stanoveno jinak, Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy, v případě kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Lhůta je zachována, pokud odešlete Odstoupení od Smlouvy před jejím uplynutím.
  2. (ii)  Spotřebitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených v § 1837 OZ, tj. s přihlédnutím k obchodní činnosti Společnosti, zejména od Smlouvy:
   1. (A)  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Společnost Spotřebiteli sdělila, že v tomto případě nemá Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy;
   2. (B)  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;
   3. (C)  o opravě nebo úpravě provedené v místě určené Spotřebitelem na jeho žádost; to neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
   přičemž toto odstoupení musí zaslat, nebylo-li v Aplikaci uvedeno nebo Smluvními stranami sjednáno jinak, na adresu sídla Společnosti v listinné podobě či e-mailem na info@pleddu.com, kčemuž může využít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy dostupný v sekci Dokumenty.
  3. (iii)  V případě Odstoupení od Smlouvy ponese Spotřebitel náklady za navrácení zboží Společnosti, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou

3

poštovní cestou. V tomto případě odhadujeme, že takto ponesete náklady
v maximální výši 150 Kč. Společnost může Spotřebiteli ulehčit vrácení zboží zajišťováním sběrných míst či kurýrních služeb třetích stran na náklady Společnosti, o čemž Zákazníka informuje v Aplikaci.

 1. (iv)  Spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě Odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 2. (v)  Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od Odstoupení od Smlouvy, Telefon, který od Společnosti obdržel, a to na své náklady.
 3. (vi)  Společnost vrátí Spotřebiteli, který Odstoupil od Smlouvy, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od Odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky vč. nákladů na dodání, které od Zákazníka přijal, stejným způsobem. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání, který Společnost nabízí, vrátí Společnost Spotřebiteli náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání.
 4. (vii)  Spotřebitel odpovídá v případě jeho Odstoupení od Smlouvy za snížení hodnoty Telefonu v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než který je nutný
  k obeznámení se s jeho povahou a vlastnostmi, vč. jeho funkčnosti.
 5. (viii)  Další podrobnosti upravuje § 1829 až 1837 OZ.

(g) Stížnosti a mimosoudní řešení sporů: Jakékoli spory mezi Společností a Spotřebitelem je možné řešit mimosoudně, a to před k tomu určeným subjektem mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce nebo on-line ODR platforma Evropské komise. Před obrácením se na kterýkoli z těchto orgánů Společnost doporučuje Spotřebiteli vzniklou situaci prodiskutovat se Společností, ke které může Spotřebitel podat stížnost. Stížnost bude vyřízena Společností zpravidla do čtrnácti dnu od jejího obdrženi ze strany Společnosti, a nepodaří-li se ji spor ze stížnosti urovnat v uvedené lhůtě, poskytne Společnosti informace dle věty první Spotřebiteli samostatně v listinné podobě nebo na jiné trvalém nosiči.

INFORMACE PODLE § 1826 OZ PRO SPOTŘEBITELE

4.1 Společnost dále Spotřebiteli sděluje, že:

 1. (a)  Dostupnost Smlouvy: Po uzavření Smlouvy bude uzavřenou Smlouvu uchovávat Společnost v elektronické podobě s tím, že Spotřebitel k ní bud mít přistup prostřednictvím Aplikace.
 2. (b)  Jazyk Smlouvy: Smlouvy lze uzavřít pouze v českém jazyce, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak.
 3. (c)  Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření Smlouvy: Společnost odkazuje na aktuální znění VOP, zejména na kroky uvedené v čl. 4 (A) VOP vedoucí k uzavření Kupní smlouvy, a čl. 5 (A) VOP vedoucí k uzavření Nájemní smlouvy.
 4. (d)  Možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadáváni dat: Před uzavřením Smlouvy bude mít Spotřebitel možnost samostatně vyhodnotit naplnění veškerých přípravných kroků nezbytných pro uzavření příslušné Smlouvy (tj. u Kupní smlouvy

4

Přípravných kroků k Uzavření Kupní smlouvy a u Nájemní smlouvy Přípravných kroků Poptávky k Uzavření Nájemní smlouvy), vč. kontroly a opravy chyb vzniklých při jejich plnění či vzniklých při zadávání dat, zejména v procesu Registrace.

(e) Kodexy chování: Společnost se nezavázala dodržovat žádný příslušný kodex chování.

5