Všeobecné obchodní podmínky

Poslední aktualizace

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO APLIKACI PLEDDU SPOLEČNOSTI MALONI SPOL. S R.O.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro využívání služeb společnosti MALONI spol. s r.o., IČO: 27207617, se sídlem Rybná 716/24, 11000, Praha 1 – Staré město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 104501 (dále jen „Společnost“), na jí provozované obchodní platformě v aplikaci s názvem PLEDDU (dále jen „Aplikace“). Aktuální kontaktní údaje Společnosti jsou uvedeny v Aplikaci a na Webových stránkách.

1.2  Definice pojmů: Pojmy začínající velkým písmenem uvedené v těchto VOP nebo ve Smlouvě mají význam definovaný v těchto VOP nebo ve Smlouvě, není-li výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá- li z platných a účinných právních předpisů něco jiného. V případě jakýchkoli rozporů má přednost význam pojmům přiřazený ve Smlouvě. Níže uvedené pojmy začínající velkým písmenem mají níže uvedený význam:

Aplikace: Aplikace PLEDDU, v níž je integrována Aplikace NuovoPay

Aplikace NuovoPay: mobilní aplikace (program) pro telefony s operačním systémem Android s názvem NuovoPay, k níž má Společnost právo licenci zprostředkovat, a jež je integrována do Aplikace PLEDDU;

Aplikace PLEDDU: mobilní a webová aplikace (program) pro telefony s názvem PLEDDU provozovaná Společností, k níž Společnost vykonává majetková práva v rozsahu nezbytném pro udělení licence a jejímž prostřednictvím lze sjednat Smlouvu;

ID: unikátní identifikační číslo každého Zákazníka přidělené Společností při Registraci; Celková doba nájmu: Doba trvání nájmu prodloužená o Prodlouženou Dobu trvání nájmu;

Doklady k telefonu: veškeré doklady dodávané výrobcem k Telefonu a doklad o vlastnickém právu k Telefonu;

Kupní smlouva: kupní smlouva mezi Smluvními stranami Kupní smlouvy ohledně Prodávaného telefonu;

Licence k Aplikaci: společně Licence k Aplikaci PLEDDU a Licence k Aplikaci NuovoPay;

Licence k Aplikaci NuovoPay: zprostředkování poskytnutí oprávnění k užití Aplikace NuovoPay v rozsahu stanoveném Smlouvou a VOP;

Licence k Aplikaci PLEDDU: poskytnutí oprávnění k užití Aplikace PLEDDU v rozsahu stanoveném Smlouvou a VOP;

Nájemní smlouva: nájemní smlouva mezi Smluvními stranami Nájemní smlouvy ohledně nájmu Pronajímaného telefonu;

Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákon, v účinném znění, nebo jakýkoli zákon jej nahrazující;

Platba: jakákoli peněžitá úhrada ze strany Zákazníka učiněná dle Smlouvy nebo VOP;
Platební brána: Platební brána v Aplikaci sloužící k uhrazení jakýchkoliv plateb Zákazníka v souladu se Smlouvou nebo VOP;

Informační Memorandum: dokument, kterým Společnost plní informační povinnosti vyžadované právními předpisy, vč. informačních povinností pro Spotřebitele;

Pronajímaný telefon: mobilní telefon, jenž je nebo má být předmětem Nájemní smlouvy, vč. Dokladů a Příslušenství k Pronajímaného telefonu;

Příslušenství k telefonu: veškeré příslušenství dodávané výrobcem k Telefonu, pokud je dodávaná výrobcem k Telefonu, alespoň nabíječka;

Prodávaný telefon: mobilní telefon, jenž je nebo má být předmětem Kupní smlouvy, vč. Dokladů a Příslušenství Prodávaného telefonu;

Sazebník: dokument, kterým Společnost stanovuje výši úhrady za provedení některých poplatků předpokládaných Smlouvou nebo VOP;

Smlouva: společně Nájemní smlouva a Kupní smlouva;

Smluvní strany: společně Smluvní strany Nájemní smlouvy a Smluvní strany Kupní smlouvy;

Smluvní strany Nájemní smlouvy: Zákazník a Společnost coby kontrahenti Nájemní smlouvy;

Smluvní strany Kupní smlouvy: Zákazník a Společnost coby kontrahenti Kupní smlouvy;

Spotřebitel: každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná;

Společnost: MALONI spol. s r.o., IČO: 27207617, se sídlem Rybná 716/24, 11000, Praha 1 – Staré město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 104501;

Telefon: mobilní telefon, jenž je nebo má být předmětem Smlouvy;
Registrací: proces, jehož dokončením budou Zájemci zpřístupněné některé omezené funkcionality Aplikace;

Uživatelský účet: část Aplikace, která je každému Zákazníkovi zřízena pod speciálním ID při Registraci;

VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky;Webové stránky: webové stránky: https://www.pleddu.com/ provozované Společností;

Zájemce: osoba, která má nainstalovanou Aplikaci a která má zájem se stát Zákazníkem;

Zákazník: Zájemce, který se Společností uzavřel Smlouvu.

2.  APLIKACE

(A) Zprovoznění Aplikace

 1. 2.1  Aplikace: Společnost prostřednictvím Aplikace provozuje svou obchodní činnost v oblastí výkupů a pronájmů mobilních telefonů.

 2. 2.2  Získání Aplikace: Zájemce může Aplikaci získat zejména na Webových stránkách.

 3. 2.3  Přístup do Aplikace: Přístup do Aplikace a prohlížení jejího obsahu jsou umožněny po stažení a instalaci Aplikace. Každý, kdo si stáhne a dokončí proces instalování Aplikace do svého mobilního telefonu tím vyjadřuje souhlas s těmito VOP, které jsou k dispozici v rámci instalace Aplikace.

 4. 2.4  Registrace: Ke zpřístupnění některých omezených funkcionalit Aplikace se musí Zájemce v Aplikaci Registrovat. Registrace probíhá formou přihlášení Zájemce do svého e-mailového účtu v prostředí Aplikace a udělením souhlasu s VOP, Informačním Memorandem a Zásadami zpracování osobních údajů. Bez těchto kroků není možné Registraci dokončit.

 5. 2.5  Ochrana informací: V rámci Registrace Společnost získá informace o e-mailové adrese, jméně a příjmení Zájemce, jakož i informace o IMEI, výrobci, sériovém číslu, modelu, typu a kódu mobilního telefonu, prostřednictvím kterého došlo ke sjednání Přístupu do Aplikace. Takto získané údaje jsou chráněny v souladu s právními předpisy.

 6. 2.6  V rámci Registraci Zájemce potvrzuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů Společnosti.

 7. 2.7  Ověření splnění podmínek: Společnost je oprávněna požadovat po Zájemci předložení dokumentů za účelem ověření údajů zadaných do Aplikace při Registraci nebo kdykoliv později, jakož i k ověření splnění dalších podmínek dle VOP.

(B) Uživatelský účet

 1. 2.8  Zřízení Uživatelského účtu: Bezprostředně po Registraci Společnost Zájemci zřídí v Aplikaci

  Uživatelský účet s jedinečným ID, kterým se Zájemce bude identifikovat při jednáních se Společností.

 2. 2.9  Výhody Uživatelského účtu: Zřízení Uživatelského účtu zpřístupní Zájemci možnost v souladu s VOP uzavřít se Společností Smlouvu. Smlouvu je možno uzavřít výhradně prostřednictvím Aplikace po přihlášení Zájemce do Uživatelského účtu.

 3. 2.10  Přístup k Uživatelskému účtu: K Uživatelskému účtu bude Zájemce přistupovat zadáním e- mailového účtu, který zájemce uvedl při Registraci. Pro přístup do aplikace může být rovněž vyžadováno ověření totožnosti prostřednictvím údajů uložených v Telefonu (biometrické ověření, PIN, gesto apod.). Přístupové údaje je Zájemce povinen chránit před prorazením a nesdělovat jakýmkoli třetím osobám s tím, že bere na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost bude s osobou řádné přihlášenou do Uživatelského účtu jednat jako se Zájemcem, a nenese odpovědnost za případnou újmu jí způsobenou.

 4. 2.11  Zákazy ve vztahu k Uživatelskému účtu: Zákazník není oprávněn převést Uživatelský účet na třetí osobu. Zákazník není oprávněn způsobem předpokládaným VOP či jinak činit kroky ke zřízení více než jednoho Uživatelského účtu.

 5. 2.12  Uživatelský účet a více Telefonů: V rámci jednoho Uživatelského účtu může být současně registrováno více Telefonů, ledaže bylo jejich množství limitováno v Aplikaci.

 6. 2.13  Kontrola Uživatelského účtu: Při každém přihlášení do Uživatelského účtu je Zájemce povinen zkontrolovat správnost a úplnost údajů uvedených při Registraci nebo později, vč. údajů, které může

 

Aplikace pro Zájemce předvyplnit na základě dříve poskytnutých dat. Zákazník (v době uzavření Smlouvy) je povinen pravidelně, nejméně jednou za sedm dnů, se přihlásit do Uživatelského učtu. Zájemce v plném rozsahu odpovídá za veškerou újmu, která Společnosti nebo třetím osobám vzniknou v důsledku porušení povinnosti Kontroly Uživatelského účtu.

 1. 2.14  Nezřízení Uživatelského účtu: Společnost si vyhrazuje právo nezřídit Zájemci Uživatelský účet, a to bez uvedení důvodu. Společnost zpravidla nezřídí Uživatelsky účet Zájemci, který v minulosti Uživatelský účet zřízený měl, avšak porušoval povinnosti plynoucí ze Smlouvy.

 2. 2.15  Zrušení Uživatelského účtu: Společnost i Zákazník mohou Uživatelský účet zrušit bez uvedení důvodu, ledaže Smlouva stanoví jinak. Zrušením Uživatelského účtu nezanikají povinnosti Zákazníka, které vznikly za trvání Smlouvy a nebyly dosud splněny (např. povinnost nahradit škodu, uhradit smluvní pokutu nebo jiné závazky), ani nezanikají ta ustanovení Smlouvy, která mají zjevně přetrvat i po Zrušení Uživatelského účtu.

 3. 2.16  Odinstalování Aplikace: Zrušením Uživatelského účtu bude odepřen přístup k funkcionalitám Aplikace, ke kterým Zájemce získal přístup Zřízením Uživatelského účtu.

(C) Další parametry Aplikace

 1. 2.17  Licence k Aplikaci PLEDDU: Společnost poskytuje Zájemci od okamžiku sjednání Přístupu do Aplikace bezplatnou nevýhradní územně neomezenou Licenci k užívání Aplikace PLEDDU. Zájemce bere na vědomí, že právní předpisy ve státech mimo Českou republiku nemusí použití Aplikace PLEDDU umožňovat. Společnost si vyhrazuje právo územní rozsah Licence k Aplikaci PLEDDU dodatečně změnit.

 2. 2.18  Licence k Aplikaci NuovoPay: Společnost Zákazníkovi zprostředkovává od spárování Telefonu s Aplikací NuovoPay bezplatnou nevýhradní územně neomezenou Licenci k užívání Aplikace NuovoPay. Zákazník bere na vědomí, že právní předpisy ve státech mimo Českou republiku nemusí použití Aplikace NuovoPay umožňovat. Společnost si vyhrazuje právo územní rozsah Licence k Aplikaci NuovoPay dodatečně změnit.

 3. 2.19  Využití Licence k Aplikaci: Licence k Aplikaci umožňuje stáhnout si Aplikaci a uložit si ji do libovolného počtu mobilních zařízení, a to prostřednictvím autorizovaných distribučních kanálů pro aplikace pro daný operační systém. Obsahem Licence k Aplikaci není oprávnění kopírovat Aplikaci z jednoho zařízení na zařízení jiné. Společnost je oprávněna poskytování Licence k Aplikaci kdykoli změnit, omezit nebo i zcela ukončit bez náhrady.

 4. 2.20  Omezení Licence k Aplikaci: Zákazník není oprávněn udělovat třetím osobám podlicence či jakákoli jiná práva k Aplikaci nebo postoupit či jinak převést Licenci k Aplikaci na třetí osobu. Zákazník není oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do Aplikace nebo jejího zdrojového kódu.

 5. 2.21  Informace dostupné v Aplikaci: V rámci Aplikace je přístup zejména:

  1. (a)  k Uživatelskému účtu;

  2. (b)  aktuálním údajům o Společnosti;

  3. (c)  ke kontaktním údajům pro komunikaci se Společností, zejména k e-mailovým adresám Společnosti, k jejím telefonním číslům a doručovacím adresám;

  4. (d)  ke Smlouvě, VOP , vč. příloh, VOP NuovoPay , Zásadám ochrany osobních údajů, Informačnímu Memorandu a dalším souvisejícím dokumentům.

 
 1. 2.22  Chat: V rámci Uživatelského účtu může být Společností umožněno používat i funkci pro zasílání rychlých zpráv mezi Společností a Zájemcem, přičemž délka jednotlivé zprávy může být limitována.

 2. 2.23  Povinnosti Zájemce při využívání Chatu: Zájemce je povinen při využívání Chatu zdržet se zejména:

  1. (a)  jakéhokoliv jednání, které by mohlo vykazovat znaky protiprávnosti, zejména, nikoli však

   výlučně, trestného činu;

  2. (b)  šíření reklamy nebo jiných marketingových sdělení;

  3. (c)  šíření závadného obsahu, zejména jakéhokoliv vulgárního, rasistického, pornografického, obtěžujícího, obscénního nebo jiného závadného, nemravného nebo nepřípustného obsahu.

 3. 2.24  Monitorování chatu: Zájemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že za účelem kontroly dodržování Povinností Zájemce při využívání Chatu je Společnost oprávněna vhodným a přiměřeným způsobem provádět monitoring Chatu a v případě zjištění jakéhokoli porušení nebo vzniku důvodného podezření o takovém porušení je oprávněna Chat Zájemci omezit nebo i zcela znepřístupnit.

 4. 2.25  Aktualizace Aplikace: Společnost si vyhrazuje právo vydávat nebo zprostředkovávat aktualizace Aplikace. Společnost je oprávněna provádět jakékoliv úpravy či změny Aplikace, včetně jejího úplného znepřístupnění v souladu s omezeními VOP bez náhrady a bez předchozího upozornění.

 5. 2.26  Omezení nebo přerušení provozu Aplikace: Společnost je oprávněna omezit nebo přerušit provoz Aplikace na dobu nezbytně nutnou z důvodů aktualizace, údržby nebo opravy Aplikace nebo jiného software, který je k provozu Aplikace nezbytný.

 6. 2.27  Bezpečnost Aplikace: Zájemce bere výslovně na vědomí, že ačkoli při tvorbě Aplikace bylo vynaloženo maximální úsilí k zajištění bezpečnosti Aplikace, komunikace prostřednictvím sítě internet může být nebezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny nebo zcela ztraceny. Zájemce bere výslovně na vědomí, že při užívání Aplikace nebo jiných služeb on-line existují či mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup k mobilnímu telefonu. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv újmy vyplývající nebo jinak se vztahující k takovému přístupu třetích osob k mobilnímu telefonu. Pouze Zájemce odpovídá za dostatečné zabezpečení svého mobilního telefonu před neoprávněnými útoky.

 7. 2.28  Monitorování Aplikace: Společnost je oprávněna užívat technické prostředky pro monitorování Aplikace tak, aby mohla zajistit její bezpečnost a reagovat na případné útoky. Takto nejsou zaznamenávána ani ukládána konkrétní data Zákazníků ani Zájemců, s výjimkou dat poskytnutých Zájemcem při Registraci nebo později a dle těchto VOP.

  3. OBECNÁ USTANOVENÍ

(A) Smlouvy

 1. 3.1  Typy Smlouvy: Za podmínek stanovených těmito VOP Společnost umožňuje Zájemci uzavřít se Společností Kupní smlouvu a/nebo Nájemní Smlouvu.

 2. 3.2  Pluralita Smluv: Není-li v Aplikaci stanoveno jinak, Zájemce může se Společností uzavřít Kupní a Nájemní smlouvu současně, vícero Kupních a/nebo Nájemní smluv, a to i současně, nebo může se Společností uzavřít výhradně jednu Kupní smlouvu nebo výhradně jednu Nájemní smlouvu.

 1. 3.3  Forma Smlouvy: Smlouvu uzavírá Společnost se Zájemcem výhradně v elektronické podobě. Smlouvy lze uzavřít pouze v českém jazyce, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak.

 2. 3.4  Správa Smlouvy: Smlouvu může Zákazník spravovat v rámci Uživatelského účtu v rozsahu, v jakém to Aplikace umožní, případně v ojedinělých případech též prostřednictvím call centra nebo e-mailu. Jakékoli změny Smlouvy mohou být provedeny pouze v souladu s VOP nebo dohodou Smluvních stran prostřednictvím Aplikace.

 3. 3.5  Proces uzavírání Smlouvy: Zájemce může se Společností uzavřít Smlouvu pouze prostřednictvím Aplikace po přihlášení se do Uživatelského účtu. Jednotlivými kroky procesu uzavření Smlouvy Aplikace Zájemce provede.

 4. 3.6  Smluvní platby: Veškeré Platby provede Zákazník tak, aby byly v příslušné datum splatnosti stanovené ve Smlouvě nebo VOP připsány na účet Společnosti, prostřednictvím Platební brány. Společnost bude veškeré peněžité úhrady vůči Zákazníkovi provádět bezhotovostním převodem na bankovní účet Zákazníka, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

 5. 3.7  Neuplatnění práva ze Smlouvy: Neuplatnění práva ze Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran nebo opožděné uplatnění práva neznamená, že se oprávněná Smluvní strana svých nároků vzdala. Svá práva může každá Smluvní strana uplatňovat i opakovaně, a to jak ve svém celku, tak i částečně. Práva upravená ve Smlouvě lze uplatňovat souběžně. Uplatnění práv ze Smlouvy nevylučuje žádné nároky, na něž vzniká právo z právních předpisů.

 6. 3.8  Uvedení cen: Veškeré ceny uvedené u Aplikaci jsou konečné, vč. DPH, vyjma případných poplatků třetích stran za dopravné, dobírečné, nákladů na komunikaci prostředky na dálku atp.

 7. 3.9  Korespondence: Pokud to jejich povaha nevylučuje, veškerá oznámení či sdělení doručována Společností v souvislostí s plněním Smlouvy budou Zákazníkovi doručovány prostřednictvím Aplikace. Za den jejich doručení se považuje den zveřejnění v Uživatelském účtu nebo den, kdy se s nimi Zákazník seznámil, dle toho, co nastane dříve. Všechna oznámení či sdělení doručované Společnosti budou účinná dnem, kde je Společnost skutečně obdržela.

 8. 3.10  Oddělitelnost: Pokud soud nebo státní orgán rozhodne, že některé ustanovení Smlouvy nebo VOP je neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy, i tato Smlouva jako celek, platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným, a to tak, aby takové ustanovení co nejlépe dosáhlo zamýšlených hospodářských, právních a obchodních účelů neplatného nebo neúčinného ustanovení.

 9. 3.11  Započtení: Společnost je oprávněna započíst jednostranně jakékoliv své pohledávky vůči Zákazníkovi. Zákazník není oprávněn provést jakékoliv započtení dle Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

 10. 3.12  Postoupení práv a povinností: Společnost je oprávněna svá práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z těchto VOP nebo i celou Smlouvu včetně VOP postoupit na třetí osobu i bez souhlasu Zákazníka. Zákazník může své práva a povinnosti ze Smlouvy, VOP nebo i celou Smlouvu včetně VOP postoupit jen s přechozím písemným souhlasem Společnosti.

 11. 3.13  Právní nástupnictví: Práva a povinnosti Zákazníka ze Smluv nepřechází na právní nástupce.

 12. 3.14  Volba práva a volba sudiště: Práva a povinnosti ze Smluv se řídí českým právem. K projednání sporů ze Smluv jsou příslušené výlučně české soudy.

 1. 3.15  Mimosoudní řešení sporů ze Smluv: Jakékoli spory mezi Společností a Spotřebitelem ze Smlouvy je možné řešit mimosoudně, a to před k tomu určeným subjektem mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce nebo on-line ODR platforma Evropské komise. Před obrácením se na kterýkoli z těchto orgánů Společnost doporučuje Spotřebiteli vzniklou situaci prodiskutovat se Společností, ke které může Spotřebitel podat stížnost.

 2. 3.16  Fakturace: Ke každé Platbě vystaví Společnost Zákazníku fakturu, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, kterou Zákazník obdrží prostřednictvím Aplikace v elektronické podobě, s čímž Zákazník tímto souhlasí. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě může Zákazník Společnost kontaktovat.

(B) Společnost

 1. 3.17  Sdělovací oprávnění Společnosti: Společnost je oprávněna sdělit orgánům činným v trestním řízení i jiným subjektům, bude-li taková povinnost plynout z právních předpisů, ze závazného rozhodnutí nebo bude-li existovat právní zájem na takovém sdělení, veškeré vyžadované informace získané o Zájemci či Zákazníkovi.

 2. 3.18  Vyloučení odpovědnosti Společnosti za újmu: Společnost neodpovídá za újmu, která vznikne tím, že Zájemce v rámci Registrace nebo kdykoliv později zadá do Aplikace nesprávné či nepravdivé údaje nebo fotografie, dále za újmu, která Zájemci (či Zákazníkovi) vznikne v důsledku porušení smluvních a/nebo zákonných povinností, ani za újmu, která vznikne, dojde-li za dobu trvání Smlouvy k užití Telefonu v rozporu s právními předpisy a/nebo podmínkami pro jeho užití stanovenými ve Smlouvě nebo VOP, službami poskytovanými třetími osobami, např. internetového připojení, za jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, související, apod., újmy způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, pandemie, přírodní události, válečné nebo teroristické události, vlivy fyzikálních jevů, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu elektrické energie, újmy vzniklé používáním Aplikace na zařízeních, které byly jakýmkoliv způsobem neodborně či bez autorizace upravovány nebo na něž byl instalován nelegální software, případně za používání na zařízeních s jiným operačním systémem, než pro který je Aplikace určena, či s jiným nastavením, než Aplikace vyžaduje.

 3. 3.19  Omezení odpovědnosti Společnosti za újmu: Odpovídá-li Společnost za újmu je horní hranice výše újmy omezena výší Kupní ceny v případě, že jde o újmu vzniklou v souvislosti s Kupní smlouvou, a výši Nájemného za Dobu trvání nájmu v případě, že jde o újmu vzniklou v souvislosti s Nájemní smlouvou.

 4. 3.20  Účelové určení plateb: V případě, že Zákazník neurčí, na úhradu které pohledávky Společnosti má být Platba použita, určí pořadí úhrady Společnost.

 5. 3.21  Poradenství: Společnost neposkytuje Zákazníkovi jakoukoli radu ve smyslu § 2950 Občanského zákoníku, zejména radu daňového, účetního, právního či investičního charakteru.

(C) Zájemce a Zákazník
3.22 Obecné předpoklady: V jednání se Zájemcem a Zákazníkem Společnost předpokládá a Zájemce, resp. Zákazník prohlašuje, že:

 1. (a)  dovršil 18 let věku;

 2. (b)  je plně svéprávný;

 3. (c) má bydliště na území České republiky;

 1. (d)  není v úpadku ani žádní úpadek ohledně jeho osoby nehrozí, ať již podle českých nebo jiných právních předpisů, ani tato skutečnost nebyla prohlášena či jinak zjištěna v jakémkoli rozhodnutí soudu či jiného příslušného orgánu,

 2. (e)  nebylo proti němu zahájeno trestní stihání;

 3. (f)  nepodléhá žádným sankcím, obchodnímu embargu nebo podobným opatřením, uplatněným ze strany Evropské unie, členského státu Evropské unie, Organizace spojených národů, Spojených státu amerických,

s tím, že Zájemce a Zákazník berou v potaz a souhlasí s tím, že nenahlásí-li nesprávnost, neúplnost či zavádějící charakter kteréhokoli z těchto předpokladů Společnosti bezodkladně po jejich zjištění, Společnost ve všech jednáních s nimi jedná v důvěře v správnost, úplnost a přesnost informací dle tohoto článku.

 1. 3.23  Součinnost: Zájemce a Zákazník poskytnou Společnosti plnou součinnost ke splnění povinností nebo realizaci práv Společnosti ze Smlouvy.

 2. 3.24  Odpovědnost: Zájemce a Zákazník odpovídají za újmu, která vznikne tím, že v rámci Registrace nebo kdykoliv později zadají do Aplikace nesprávné či nepravdivé údaje, dále za újmu, která vznikne v důsledku používání Aplikace, porušení smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zájemce, a za újmu, která vznikne, dojde-li za trvání Smlouvy k užití Telefonu v rozporu s právními předpisy, v rozporu se Smlouvou nebo VOP.

 3. 3.25  Marketingová sdělení: Zákazník a Zájemce berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že součástí Aplikace mohou být marketingová sdělení propagující výrobky nebo služby Společnosti nebo jiných subjektů. Společnost může informovat po dobu trvání Smlouvy o svých nových službách, projektech a smlouvách na základě samostatně uděleného souhlasu, který jsou oprávněni v souladu s účinnými právními předpisy kdykoliv odvolat.

 4. 3.26  Náklady: Zákazník si nese veškeré své náklady spojené s plněním Smlouvy a svých práv a povinností z ní vyplývajících.

  4. KUPNÍ SMLOUVA

(A) Uzavření Kupní smlouvy

 1. 4.1  Zájemce o uzavření Kupní smlouvy: Zájemce, který hodlá odprodat Společnosti Prodávaný telefon může v souladu s VOP uzavřít se Společností Kupní smlouvu.

 2. 4.2  Přípravné kroky k Uzavření Kupní smlouvy: Zájemce o uzavření Kupní smlouvy Společnosti v Aplikaci před Uzavřením Kupní smlouvy poskytne:

  1. (a)  Osobní údaje potřebné k uzavření Kupní smlouvy: jméno, příjmení, telefonní číslo, datum narození, číslo bankovního učtu, e-mail, adresa bydliště (ulice, město, PSČ), číslo občanského průkazu;

  2. (b)  Specifikaci Prodávaného telefonu: popisem jeho stavu v rozsahu Aplikací vyžadovaných informací, zejména informací o stáří, existujících či v minulosti se vyskytnuvších ale už odstraněných vadách, poruchách či jiném poškození;

 

(c) Fotografie Prodávaného telefonu: pokud je Aplikace vyžaduje, nahráním fotografií Prodávaného telefonu bez krytu či obalu s tím, že Zákazník odpovídá za pořízení věrných, pravdivých a co nejkvalitnějších fotografií Prodávaného telefonu podle pokynů Aplikace. Zájemce souhlasí s použitím fotografií Prodávaného telefonu ze strany Společnosti pro potřeby plnění vzájemných práv a povinností Smluvních stran;

 1. (d)  Souhlas s trvalým spárováním Prodávaného telefonu s Aplikací NuovoPay: tím, že Zákazník dle pokynů Aplikace spáruje Prodávaný telefon s Aplikací NuovoPay, odsouhlasí všeobecné obchodní podmínky Aplikace NuovoPay a přijme Licenci k Aplikaci NuovoPay;

 2. (e)  Prohlášení Zájemce: o tom, že Zájemce je jediným a výhradním vlastníkem Prodávaného telefonu, a že veškeré či některé z Obecných předpokladů jsou pravdivé, zaškrtnutím příslušného odkazu v Aplikaci; a

 3. (f)  Souhlas s VOP, Informačním Memorandem, Sazebníkem, Reklamačním řádem a se zasíláním marketingových sdělení: tím, že zaškrtne příslušné políčko v Aplikaci, čímž potvrdí, že tyto dokumenty obdržel v dostatečném časovém předstihu před potvrzením, jejich obsahu rozumí a souhlasí s nimi, resp. že souhlasí se zasíláním marketingových sdělení (udělení není povinné),

s tím, že Zájemce o uzavření Kupní smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že bez provedení všech Přípravných kroků k Uzavření Kupní smlouvy Společnost nemá zájem uzavřít Kupní smlouvu ohledně Prodávaného telefonu, ledaže Společnost rozhodne jinak. Aplikace může příslušné údaje vyžadované ke splnění Přípravných kroků k Uzavření Kupní smlouvy předvyplnit, zejména na základě údajů poskytnutých Zájemcem v rámci procesu Registrace.

 1. 4.3  Opakovaná Kupní smlouva prostřednictvím Uživatelského účtu: Zájemce o uzavření Kupní smlouvy je v Aplikaci povinen učinit veškeré Přípravné kroky k uzavření Kupní smlouvy v každém jednotlivém případě odprodeje Prodávaného telefonu Společnosti.

 2. 4.4  Prověření Prodávaného telefonu: V případě, že Zájemce v rámci Přípravných kroků k uzavření Kupní smlouvy uvede vady Prodávaného telefonu či jiné poznámky vyvolávající podezření o zhoršeném stavu Prodávaného telefonu, nebo existence takové vady či podezření vyplyne jinak, Společnost si vyhrazuje právo před Uzavřením Kupní smlouvy učinit Prověření Prodávaného telefonu za účelem zhodnocení jeho skutečného stavu a správnosti, úplnosti či přesnosti Specifikace a Fotografií o Prodávaném telefonu.

 3. 4.5  Potvrzení zájmu o Uzavření Kupní Smlouvy: O splnění Přípravných kroků k uzavření Kupní smlouvy Společnost Zájemce v Aplikaci notifikuje a umožní mu jejich splnění v Aplikaci samostatně ověřit a nedostatky napravit, zejména změnit a upravovat údaje, které Zájemce Společnosti poskytl. Po notifikaci Společnost umožní Zájemci potvrdit jeho zájem uzavřít Kupní smlouvu (potvrdit objednávku). Společnost v Aplikaci Zájemci převzetí potvrzení objednávky potvrdí.

 4. 4.6  Uzavření Kupní smlouvy: Po potvrzení zájmu Zájemce o Uzavření Kupní smlouvy Zájemci přijde na telefonní číslo zadané v rámci Přípravných kroků k Uzavření Kupní smlouvy sms zpráva s autorizačním kódem. Zadáním tohoto autorizačního kódu do Aplikace a kliknutím na „OK“ dochází k Uzavření Kupní smlouvy a ze Zájemce se stává Zákazník. Bezprostředně po Uzavření Kupní smlouvy poskytne Společnost Zákazníku uzavřenou Kupní smlouvu (vč. VOP a jiných jí tvořících dokumentů) na e-mailovou adresu zadanou při Registraci, s čímž Zákazník tímto souhlasí.

(B) Další obsah Kupní smlouvy

 1. 4.7  Předmět Smlouvy: Kupní smlouvou se Společnost zavazuje zaplatit Zákazníkovi Kupní cenu z Kupní smlouvy a převzít od Zákazníka Prodávaný telefon a Zákazník se zavazuje odevzdat Společnosti Prodávaný telefon a umožnit Společnosti nabýt k němu vlastnické právo.

 2. 4.8  Kupní cena: Kupní cena Prodávaného telefonu je sjednána prostřednictvím Aplikace s ohledem na Specifikaci a Fotografie Prodávaného telefonu, přičemž Zákazník výslovně prohlašuje, že výše Kupní ceny je zcela přiměřená a není neúměrným zkrácením ve smyslu ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. Kupní cena je splatná do tří dnů od Uzavření Kupní smlouvy.

 3. 4.9  Převod Vlastnického práva k Prodávanému telefonu: K Převodu Vlastnického práva k Prodávanému telefonu na Společnost dochází Uzavřením Kupní smlouvy s tím, že Společnost současně s Převodem Vlastnického práva k Prodávanému telefonu nabývá právo kdykoliv podrobit Prodávaný telefon Blokaci (článek 6.2(b)), či s ním jinak naložit, a dále nabývá nárok na Předání Prodávaného telefonu.

 4. 4.10  Předání Prodávaného telefonu: Zákazník má povinnost Prodávaný telefon předat Společnosti na adresu uvedenou v Aplikaci, jinak na adresu sídla Společnosti, a to do sedmi dnů ode dne Převodu Vlastnického práva na Společnost, ledaže se Společností do tří dnů od Převodu Vlastnického práva na Společnost uzavře Nájemní smlouvu k Prodávanému telefonu v souladu s VOP, kdy se podmínky Předání Prodávaného telefonu dále řídí ustanoveními Nájemní smlouvy. Společnost může Zákazníkovi ulehčit Předání Prodávaného telefonu zajišťováním sběrných míst pro přebírání Prodávaných telefonů, či zajištěním kurýrních služeb třetích stran, o čemž Zákazníka informuje v Aplikaci. Zákazník je povinen Prodávaný telefon Společnosti předat ve Stavu Prodávaného telefonu při Předání Prodávaného telefonu.

 5. 4.11  Stav Prodávaného telefonu při Předání Prodávaného telefonu: Stav Prodávaného telefonu při Předání Prodávaného telefonu musí odpovídat Stavu Prodávaného telefonu při Uzavření Kupní smlouvy a Prodávaný telefon nesmí být při Předání Prodávaného telefonu znečištěn.

 6. 4.12  Stav Prodávaného telefonu při uzavření Kupní smlouvy: Stav Prodávaného telefonu při Uzavření Kupní smlouvy je definován společně Specifikací a případnými Fotografiemi Prodávaného telefonu.

 7. 4.13  Nakládání s Prodávaným telefonem po Uzavření Kupní smlouvy: Zákazník je povinen od okamžiku Uzavření Kupní smlouvy až do Předání Prodávaného telefonu a/nebo ukončení Kupní smlouvy:

  1. (a)  řádně o Prodávaný telefon na své náklady pečovat a udržovat jej ve stavu způsobilém k plnému provozu (vč. provádění aktualizací obslužného softwaru), dodržovat veškeré servisní a záruční podmínky stanovené výrobcem Pronajímaného telefonu nebo Společností;

  2. (b)  užívat Prodávaný telefon obvyklým způsobem v souladu s určením jeho výrobce a nakládat s ním s péčí řádného hospodáře tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení, ztrátě apod.;

  3. (c)  zdržet se jakékoliv činnosti, která by byla způsobilá nad míru obvyklou omezit další užívání Prodávaného telefonu;

  4. (d)  bez předchozího písemného souhlasu Společnosti se zdržet jakéhokoliv právního či faktického zatížení nebo zcizení Prodávaného telefonu (např. umožnění detence nebo držby Prodávaného telefonu, zřízení zástavního práva k Prodávanému telefonu nebo jiného věcného břemene k Prodávanému telefonu, umožnění uplatnění zadržovacího práva k Prodávanému telefonu, sjednání zajišťovacího převodu práva k Prodávanému telefonu, svěření Prodávanému telefonu do správy třetí osobě, prodeje Prodávanému telefonu, darování Prodávanému telefonu, učinění

 

Prodávanému telefonu předmětem výprosy, výpůjčky nebo nájmu, pachtu, zprostředkování, komise, sázky nebo hry), jakož i všech dalších byť i nepojmenovaných způsobů zatížení a zcizení Prodávanému telefonu;

 1. (e)  zdržet se jakéhokoliv protiprávního jednání, kterým by Prodávaný telefon učinil důkazem nebo předmětem jakéhokoliv soudního řízení nebo řízení před správním orgánem;

 2. (f)  zdržet se všech dalších způsobů ohrožení práv Společnosti k Prodávanému telefonu;

 3. (g)  hradit potřebné opravy a údržbu Prodávaného telefonu a objednávat tyto služby vlastním jménem a na vlastní náklady,

a to co se týče celého Prodávaného telefonu i jeho součástí.

 1. 4.14  Oznamovací povinnost Zákazníka: Zákazník je povinen v případě porušení jeho povinností při Nakládání s Prodávaným telefonem po Uzavření Kupní smlouvy o jakékoliv takovém porušení povinností bezodkladně uvědomit Společnost prostřednictvím Aplikace. Současně je Zákazník povinen plnit všechny povinnosti vyplývající v takovém případě z právních předpisů.

 2. 4.15  Kontrola Prodávaného telefonu po Předání: Společnost provede do sedmi dnů po Předání Prodávaného telefonu Kontrolu Prodávanému telefonu po Předání spočívající v posouzení souladu Stavu Prodávaného telefonu při Předání Prodávaného telefonu a Stavu Prodávaného telefonu při Uzavření Kupní smlouvy s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Veškeré zjištěné nedostatky, vady a závady, poškození případně jakýkoliv jiný zjištěný nesoulad přesahující rámec obvyklého opotřebení jde na vrub Zákazníka, Společnost je zaznamená do Aplikace a odešle o tom Zákazníkovi notifikaci.

 3. 4.16  Přechod nebezpečí škody na Prodávaném telefonu: K Přechodu nebezpečí škody na Prodávaném telefonu dojde až v okamžiku Předání Prodávaného telefonu Společnosti a/nebo ukončením Kupní smlouvy.

  5. NÁJEMNÍ SMLOUVA

(A) Uzavření Nájemní Smlouvy

 1. 5.1  Zájemce o Uzavření Nájemní smlouvy: Zájemce, který si hodlá pronajmout od Společnosti Pronajímaný telefon může v souladu s VOP uzavřít se Společností Nájemní smlouvu.

 2. 5.2  Poptávka k Uzavření Nájemní smlouvy: Zájemce o Uzavření Nájemní smlouvy Společnosti odešle prostřednictvím Aplikace Poptávku k uzavření Nájemní smlouvy k jim vybranému Pronajímanému telefonu, který Společnost k tomuto účelu nabízí v Aplikaci. Pronajímaným telefonem může být i Prodávaný telefon nabytý Společností od Zákazníka/Zájemce. Poptávka k Uzavření Nájemní smlouvy není návrhem na Uzavření Nájemní smlouvy. Zájemce o Uzavření Nájemní smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že portfolio Pronajímaných telefonů nabízených Společností v Aplikaci se mění, a Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost za stálost nabídky.

 3. 5.3  Přípravné kroky Poptávky kUzavření Nájemní smlouvy: Podmínkou odeslání Poptávky k Uzavření Nájemní smlouvy je splnění všech Přípravných kroků Poptávky k Uzavření Nájemní smlouvy tak, jak je vyžaduje Aplikace, zejména může být Zájemce požádán o:

(a) poskytnutí svého jména, příjmení, telefonního čísla, data narození, čísla bankovního učtu, e- mailu, adresy bydliště (ulice, město, PSČ), čísla občanského průkazu;

 1. (b)  poskytnutí údajů nezbytných pro posouzení schopnosti Zájemce o Uzavření Nájemní smlouvy dostát svým závazkům z Nájemní smlouvy;

 2. (c)  poskytnutí Kauce (článek 5.23);

 3. (d)  udělení souhlasu s trvalým spárování Pronajímaného telefonu s Aplikací NuovoPay, s obchodními podmínkami Aplikace NuovoPay a s Licenci k Aplikaci NuovoPay;

 4. (e)  potvrzení, že veškeré či některé z Obecných předpokladů jsou pravdivé;

 5. (f)  potvrzení, že obdržel VOP, Informační Memorandum, Zásady ochrany osobních údajů, Sazebník, Reklamační řád v dostatečném časovém předstihu před tímto potvrzením, jejich obsahu rozumí a souhlasí s nimi;

 6. (g)  udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení (udělení není povinné); či

 7. (h)  učinění žádosti se započetím nájmu z Nájemní smlouvy před uplynutím lhůty umožňující Spotřebiteli od Nájemní smlouvy odstoupit podle kogentních ustanovení právních předpisů s tím, že učiněním této žádosti Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí, že nebude moci dle těchto ustanovení od Nájemní smlouvy odstoupit ohledně části závazku z Nájemní smlouvy splněné ke dni odstoupení;

s tím, že Zájemce o Uzavření Nájemní smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že bez provedení všech Přípravných kroků Poptávky k Uzavření Nájemní smlouvy nemá Společnost zájem Nájemní smlouvu uzavřít, ledaže Společnost rozhodne jinak. Aplikace může příslušné údaje vyžadované ke splnění Přípravných kroků k Uzavření Nájemní smlouvy předvyplnit, zejména na základě údajů poskytnutých Zájemcem v rámci procesu Registrace.

 1. 5.4  Opakovaný zájem o Uzavření Nájemní smlouvy: Zájemce o Uzavření Nájemní smlouvy je povinen učinit samostatnou Poptávku k Uzavření Nájemní smlouvy v každém jednotlivém případě zájmu o pronájem Pronajímaného telefonu od Společnosti.

 2. 5.5  Potvrzení přijetí Poptávky k Uzavření Nájemní smlouvy a její Vyhodnocení: Přijetí Poptávky kuzavření Nájemní smlouvy Společnost Zájemci vAplikaci bezodkladně potvrdí. Společnost Poptávku k Uzavření Nájemní smlouvy vyhodnotí a notifikuje do sedmi dnů od potvrzení Přijetí Poptávky kuzavření Nájemní smlouvy Zájemce o své ochotě Uzavřít Nájemní smlouvu prostřednictvím Aplikace.

 3. 5.6  Potvrzení zájmu o Uzavření Nájemní smlouvy: Má-li Společnost zájem se Zájemcem Uzavřít Nájemní smlouvu, oznámí Zájemci splnění Přípravných kroků Poptávky k Uzavření Nájemní smlouvy a umožní mu napravit případné nedostatky, zejména změnit a upravovat údaje, které Zájemce Společnosti poskytl, a potvrdit jeho zájem uzavřít Nájemní smlouvu (potvrdit objednávku). Společnost v Aplikaci Zájemci převzetí potvrzení objednávky potvrdí.

 4. 5.7  Uzavření Nájemní smlouvy: Po Potvrzením zájmu o Uzavření Nájemní smlouvy Zájemci přijde na telefonní číslo zadané v rámci Přípravných kroků k Uzavření Nájemní smlouvy, jinak na telefonní číslo sdělené za tímto účelem Společnosti, sms zpráva s autorizačním kódem. Zadáním tohoto autorizačního kódu do Aplikace a kliknutím na „OK“ dochází k Uzavření Nájemní smlouvy a ze Zájemce se stává Zákazník. Bezprostředně po Uzavření Nájemní smlouvy poskytne Společnost

 

Zákazníku uzavřenou Nájemní smlouvu (vč. VOP a jiných jí tvořících dokumentů) na e-mailovou adresu zadanou při Registraci, s čímž Zákazník tímto souhlasí.

(B) Další obsah Nájemní smlouvy

 1. 5.8  Předmět Nájemní smlouvy: Za podmínek Nájemní smlouvy Společnost přenechává Zákazníkovi Pronajímaný telefon k dočasnému úplatnému užívání, Zákazník jej do užívání přijímá a Zavazuje se hradit Společnosti Nájemné a další platby stanovené v Nájemní smlouvě či VOP.

 2. 5.9  Vlastnické právo k Pronajímanému telefonu: Po dobu trvání Nájemní smlouvy zůstává vlastníkem Pronajímaného telefonu Společnost.

 3. 5.10  Doba trvání nájmu: Smluvní strany Nájemní smlouvy si sjednávají nájem na dobu určitou, a to, není- li ve VOP nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, v délce Doby trvání nájmu stanovené v Aplikaci, nejméně však v délce jednoho měsíce. Doba trvání nájmu počíná běžet Předáním Pronajímaného telefonu Zákazníkovi, bez ohledu na to, že Zákazník coby Spotřebitel může k tomuto okamžiku být oprávněn k ukončení Nájemní smlouvy dle kogentních ustanovení právních předpisů.

 4. 5.11  Prodloužená Doba trvání nájmu: Po uplynutí Doby trvání nájmu se nájem automaticky prodlužuje o dobu určitou odpovídající délce celé Doby trvání nájmu. K Prodloužení Doby trvání nájmu může docházet opakovaně a počet Prodloužení Doby trvání nájmu není omezen. Pokud si Zákazník Prodloužení Doby trvání nájmu nepřeje, může jej předem vyloučit v Aplikaci; není-li ve VOP stanoveno jinak, v takovém případě nájem skončí a Nájemní smlouva zaniká uplynutím posledního dne Celkové doby nájmu. Celková doba nájmu je definována Dobou trvání nájmu prodlouženou o všechny Prodloužené Doby trvání nájmu.

 5. 5.12  Zkrácení Celkové doby nájmu: Zákazník je dle svého uvážení oprávněn v Aplikaci Zkrátit Celkovou dobu nájmu, ne však na méně než jeden měsíc Celkové doby nájmu. Zkrácení Celkové doby nájmu podléhá Poplatku za Zkrácení Celkové doby nájmu, jehož výše je stanovená v Sazebníku. Není-li ve VOP stanoveno jinak, uplynutím Zkrácené Celkové doby nájmu nájem a Nájemní smlouva zaniká.

 6. 5.13  Notifikace o konci Celkové doby nájmu: Společnost alespoň s předstihem tří dnů informuje Zákazníka prostřednictvím Aplikace o blížícím se konci Celkové doby nájmu.

 7. 5.14  Nájemné: Nájemné za Pronajímaný telefon je sjednáno Smluvními stranami Nájemní smlouvy prostřednictvím a ve výši stanovené v Nájemní smlouvě s ohledem na výběr Pronajímaného telefonu provedený Zákazníkem a Celkovou dobu nájmu, přičemž Zákazník výslovně prohlašuje, že výše Nájemného je zcela přiměřená a není neúměrným zkrácením ve smyslu ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. Nájemné se hradí měsíčně zpětně s tím, že jeho splatnost za příslušný měsíc nastává v následujícím měsíci ke dni, který o tři dny následuje po dni, který se označením shoduje s dnem definujícím počátek Doby trvání nájmu (kalendářní měsíc plus 3 dny). Společnosti vzniká právo na poměrnou část Nájemného za každý i jen započatý den Celkové doby nájmu bez ohledu na to, že Zákazník nemohl Pronajímaný telefon po tuto dobu užívat z důvodů, za které Společnost neodpovídá.

 8. 5.15  Nezbytné náklady: Zákazník je povinen hradit Společnosti nezbytné, účelně vynaložené a prokazatelné náklady vzniklé v důsledku užívání Pronajímaného telefonu a Plateb, pokud tyto náklady nemá hradit dle Smlouvy nebo VOP přímo Nájemce. Výše těchto nákladů může být stanovena v Sazebníku. Například se může jednat o opravy Pronajímaného telefonu, které nejsou kryty zárukou.

 9. 5.16  Předání Pronajímaného telefonu: Společnost do sedmi dnů od Uzavření Nájemní smlouvy předá Zákazníkovi Pronajímaný telefon ve Stavu Pronajímaného telefonu při Uzavření Nájemní smlouvy na adresu bydliště Zákazníka uvedenou v rámci Přípravných kroků Poptávky k Uzavření Nájemní

 

smlouvy, neurčí-li Zákazník předem v Aplikaci jinak. Pokud Zákazník má Pronajímaný telefon ve sféře svého vlivu ke dni Uzavření Nájemní smlouvy, platí, že k Předání Pronajímaného telefonu Zákazníkovi došlo v den Uzavření Nájemní smlouvy. Předání Pronajímaného telefonu Zákazníkem dle věty první Zákazník v Aplikaci v Den Předání Pronajímaného telefonu potvrdí.

 1. 5.17  Stav Pronajímaného telefonu při Uzavření Nájemní smlouvy: Stav Pronajímaného telefonu při Uzavírání Nájemní smlouvy je definován informacemi a případnou fotodokumentací Pronajímaného telefonu uváděnými Společností v Aplikací ke dni Uzavření Nájemní smlouvy.

 2. 5.18  Kontrola Pronajímaného telefonu: Bezodkladně po Předání Pronajímaného telefonu je Zákazník povinen zkontrolovat Pronajímaný telefon, zejména zda odpovídá Stavu Pronajímaného telefonu při Uzavření Nájemní smlouvy, ledaže Zákazník má Pronajímaný telefon ve sféře svého vlivu ke dni Uzavření Nájemní smlouvy. Neodpovídá-li skutečný stav Pronajímaného telefonu při Předání Stavu Pronajímaného telefonu při Uzavření Nájemní smlouvy, nebo vyskytnou-li se nebo projeví-li se odchylky nebo vady později, Zákazník o nich bezodkladně informuje Společnost prostřednictvím Aplikace, ve které popíše, v čem spočívají a jak se projevují, a neučiní-li tak do tří dnů od zjištění, platí, že Zákazník převzal Pronajímaný telefon ve Stavu pronajímaného telefon při uzavření Nájemní smlouva a Pronajímaný telefon nemá vady. Jde-li dle rozumného posouzení Společnosti o vady či odchylky podstatné, odevzdá Zákazník Pronajímaný telefon na žádost Společnosti v souladu s pokyny Aplikace, jinak doručením Pronajímaného telefonu bez zbytečného odkladu na adresu sídla Společnosti, čímž nájem končí a Nájemní smlouva zaniká, není-li ve VOP stanoveno jinak.

 3. 5.19  Nakládání s Pronajímaným telefonem po Předání Pronajímaného telefonu: Zákazník je povinen od Předání Pronajímaného Telefonu Zákazníkovi do Vypořádání Nájemní smlouvy a/nebo ukončení Nájemní smlouvy:

  1. (a)  řádně o Pronajímaný telefon na své náklady pečovat a udržovat jej ve stavu způsobilém k plnému provozu (vč. provádění aktualizací obslužného softwaru), dodržovat veškeré servisní a záruční podmínky stanovené výrobcem Pronajímaného telefonu nebo Společností;

  2. (b)  používat pouze Příslušenství Pronajímaného telefonu nebo jiné originální příslušenství nebo příslušenství certifikované výrobcem Pronajímaného telefonu;

  3. (c)  užívat Pronajímaný telefon v souladu s právními předpisy obvyklým způsobem dle určení jeho výrobce a nakládat s ním s péčí řádného hospodáře tak, aby nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, poškození, zničení, ztrátě apod.;

  4. (d)  zdržet se jakékoliv činnosti, která by byla způsobilá nad míru obvyklou zhoršit stav či omezit životnost nebo další užívání Pronajímaného telefonu;

  5. (e)  bez předchozího písemného souhlasu Společnosti se zdržet jakéhokoliv právního či faktického zatížení nebo zcizení Pronajímaného telefonu (např. umožnění detence nebo držby Pronajímaného telefonu, podnájmu Pronajímaného telefonu, zřízení zástavního práva kPronajímanému telefonu nebo jiného věcného břemene kněmu, umožnění uplatnění zadržovacího práva k Pronajímanému telefonu, sjednání zajišťovacího převodu práva k Pronajímanému telefonu, svěření Pronajímaného telefonu do správy třetí osobě, prodeje Pronajímaného telefonu, darování Pronajímaného telefonu, učinění Pronajímaného telefonu předmětem výprosy, výpůjčky nebo nájmu, pachtu, zprostředkování, komise, sázky nebo hry), jakož i všech dalších byť i nepojmenovaných způsobů zatížení a zcizení Pronajímaného telefonu;

 
 1. (f)  zdržet se jakéhokoliv protiprávního jednání, které by Pronajímaný telefon učinilo důkazem nebo předmětem jakéhokoliv soudního řízení nebo řízení před správním orgánem;

 2. (g)  zdržet se všech dalších způsobů ohrožení práv Společnosti k Pronajímanému telefonu;

 3. (h)  učinit veškeré další nezbytné kroky pro zajištění ochrany Pronajímaného telefonu, zejména hradit potřebné opravy a údržbu Pronajímaného telefonu a objednávat tyto služby vlastním jménem a na vlastní náklady, a to co se týče celého Pronajímaného telefonu i jeho součásti.

 1. 5.20  Oznamovací povinnost Zákazníka: Zákazník je povinen v případě porušení jeho povinností při Nakládání s Pronajímaným telefonem pro Převzetí Pronajímaného telefonu Zákazníkovi (článek 5.19) o jakékoliv takovém porušení povinností bezodkladně uvědomit Společnost prostřednictvím Aplikace. Současně je Zákazník povinen plnit všechny povinnosti vyplývající v takovém případě z právních předpisů.

 2. 5.21  Rizika: Od Předání Pronajímaného Telefonu do Vypořádání Nájemní smlouvy a/nebo ukončení Nájemní smlouvy nese Zákazník plnou odpovědnost a v maximálním možné míře dovolené právními předpisy veškerá rizika ztráty, odcizení či vzniku škody na Pronajímaném telefonu. Společnost je oprávněna požadovat, aby Zákazník Pronajímaný telefon pojistil.

 3. 5.22  Zálohování dat: Zákazník odpovídá za vhodné a průběžné zálohování dat, které si v Pronajímaném telefonu ukládá, zejména má-li odevzdat Pronajímaný telefon Společnosti.

 4. 5.23  Kauce: Společnost může v rámci Přípravných kroků Poptávky k Uzavření Nájemní smlouvy dle svého uvážení požadovat, aby Zájemce složil vratnou Kauci ve výši určené Aplikací. Po Uzavření Nájemní smlouvy je Společnost oprávněna Kauci započíst vůči jakémukoli splatnému dluhu Zákazníka z Nájemní smlouvy, zejména vůči splatnému dluhu Nájemného. Započte-li Společnost Kauci nebo její část, je oprávněna požadovat po Zákazníku její doplnění až do původní výše Kauce. Kauci nebo její zůstatek vrátí Zákazníkovi do čtrnácti dnů od Vypořádání Nájemní smlouvy nebo ukončení Nájemní smlouvy.

 5. 5.24  Vypořádání Nájemní smlouvy: Zákazník odevzdá vpřípadech stanovených ve VOP nebo bezprostředně po skončení nájmu Společnosti Pronajímaný telefon ve Stavu odpovídajícímu Skutečnému stavu Pronajímaného telefonu při Převzetí, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení podle pokynů Aplikace, jinak jej do jednoho týdne doručí na adresu sídla Společnosti, ledaže v Aplikaci před skončením nájmu Zákazník Potvrdí zájem o odkup Pronajímaného telefonu a do jednoho týdne ode dne skončení nájmu dojde k Uzavření Kupní smlouvy k Pronajímanému telefonu. Den odevzdání Pronajímaného telefonu Společnosti vsouladu s VOP a/nebo Uzavření Kupní smlouvy k Pronajímanému telefonu, definuje okamžik Vypořádání Nájemní smlouvy.

 6. 5.25  Potvrzení zájmu o odkup Pronajímaného telefonu: Potvrzením zájmu o odkup Pronajímaného telefonu Zákazník deklaruje, že má zájem Pronajímaný telefon od Společnosti odkoupit ve stavu „jak stojí a leží“, tj. použitého Pronajímaného telefonu. Stav Pronajímaného telefonu „jak stojí a leží“ je definován Specifikací Pronajímaného telefonu. Potvrzení zájmu o odkup Pronajímaného telefonu není návrhem na uzavření Kupní smlouvy.

 7. 5.26  Specifikace Pronajímaného telefonu: Specifikace Pronajímaného telefonu spočívá ve vyplnění údajů vyžadovaných Aplikací Zákazníkem k posouzení zájmu Zákazníka o odkup Pronajímaného telefonu ze strany Společnosti, zejména ve Specifikaci Pronajímaného telefonu v rozsahu dle čl. 4.2(b) VOP a případném poskytnutí Fotografii Pronajímaného telefonu v rozsahu čl. 4.2(c) VOP.

 1. 5.27  Návrh na uzavření Kupní smlouvy k Pronajímanému telefonu: Společnost si dle Specifikace Pronajímaného telefonu vyhrazuje právo dle vlastního uvážení učinit vůči Zájemci Návrh na uzavření Kupní smlouvy k Pronajímanému telefonu za Kupní cenu a dalších za podmínek v Aplikaci. Učiní-li Společnost Návrh na uzavření Kupní smlouvy k Pronajímanému telefonu musí být Zákazníkem přijat nejpozději do sedmi dnů ode dne skončení nájmu, jinak Návrh Společnosti na uzavření Kupní smlouvy k Pronajímanému telefonu zaniká.

 2. 5.28  Uzavření Kupní smlouvy k Pronajímaného telefonu: Včasným přijetím Návrhu na uzavření Kupní smlouvy Zákazníkem je uzavřena Kupní smlouva k Pronajímanému telefonu. Obsah Kupní smlouvy k Pronajímanému telefonu je dán Návrhem na uzavření Kupní smlouvy k Pronajímanému telefonu a dalším individuálně ujednaným obsahem. Není-li Smluvními stranami ujednáno jinak, na Kupní smlouvu k Pronajímanému telefonu se ujednání těchto VOP s výjimkou čl. 5.25 až 5.29 VOP nepoužijí.

 3. 5.29  Určení Kupní ceny v rámci Návrhu na uzavření Kupní smlouvy k Pronajímanému telefonu: Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost stanovuje výši Kupní ceny v Návrhu na uzavření Kupní smlouvy k Pronajímanému telefonu dle svého uvážení, bez jakéhokoli vztahu na výši úhrad poskytnutých Zákazníkem Společnosti z titulu uhrazeného Nájemného. Zejména Zákazník bere na vědomí, že výše úhrad Nájemného nesnižuje výši Kupní ceny pro účely Návrhu na uzavření Kupní smlouvy k Pronajímanému telefonu.

  6. PORUŠENÍ SMLOUVY

6.1 Případ porušení: O Případ porušení Smlouvy se jedná, nastane-li některá z následujících skutečností:

 1. (a)  Zákazník je v prodlení s úhradou splatného dluhu ze Smlouvy;

 2. (b)  Zákazník poruší svou povinnost nepeněžní povahy či zákaz ze Smlouvy a nesjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě sedmi dnů od tohoto porušení;

 3. (c)  Zákazník podstatným způsobem nebo opakovaně poruší Smlouvu či jakoukoli jinou smlouvu uzavřenou se Společností;

 4. (d)  dojde ke ztrátě, odcizení nebo zničení Telefonu z důvodu, za který Společnost neodpovídá;

 5. (e)  jakékoli prohlášení Zákazníka či předpoklad, z něhož Společnosti při jednání se Zákazníkem vychází, bylo nebo se stane nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím a Zákazník nezajistí nápravu v souladu s VOP;

 6. (f)  Plnění povinností Smluvní strany kterékoliv ze Smluv se stane protiprávním;

 7. (g)  Zákazník zamlčí Společnosti takové podstatné informace, které mohly mít vliv na rozhodování Společnosti o uzavření Smlouvy;

 8. (h)  dojde k podstatnému zhoršení finanční situace Zákazníka, které může mít vliv na jeho schopnost plnit své dluhy ze Smlouvy; nebo

 9. (i)  nedojde k řádnému Vypořádání Nájemní smlouvy v případech, kdy nebude realizován jiný postup předpokládaný VOP nepředpokládající Vypořádání Nájemní smlouvy.

 
 1. 6.2  Nároky Společnosti v Případě porušení Smlouvy: Nastane-li Případ porušení Smlouvy má Společnost právo:

  1. (a)  od Smlouvy odstoupit;

  2. (b)  vedle jiných případů stanovených VOP, učinit Blokaci, tj. za podmínek stanových VOP prostřednictvím Aplikace veškeré funkce Telefonu zablokovat, vyjma:

   1. (i)  možnosti Platby,

   2. (ii)  možnosti tísňového volání na tísňové linky a linky pomoci v krizi uvedené v Příloze č. 1 k VOP,

   3. (iii)  možnosti užívání aplikace Záchranka sloužící ke komunikaci se záchrannými složkami ČR a další takové aplikace v budoucnu vyvinuté, o jejíž existenci se Společnost dozví, přičemž o využívání takové aplikace je Zákazník povinen Společnost vyrozumět,

   4. (iv)  možnosti volání mobilnímu operátorovi Zákazníka nebo užívání aplikace mobilního operátora Zákazníka,

   5. (v)  odchozích a příchozích hovorů a odchozích a příchozích zpráv sms, umožní-li tak Společnost,

  3. (c)  požadovat provedení všech kroků ze strany Zákazníka k odevzdání Společnosti Telefonu, a k tomuto udělovat Zákazníkovi závazné pokyny;

  4. (d)  vymáhat dlužná plnění, vč. plnění, na které vzniká Společností nárok dle tohoto článku 6.2 VOP;

  5. (e)  pokud byly sjednány, požadovat zaplacení smluvních pokut sjednaných ve Smlouvě, resp. specifikovaných v Sazebníku;

  6. (f)  požadovat úhradu všech nezbytných, účelně vynaložených a prokazatelných nákladů, vč. nákladu právního zastoupení, nákladů soudního řízení a případně vč. DPH, nebo újmy vzniklých (/é) Společnosti v souvislosti s uplatněním, ochranou nebo vymáháním kteréhokoli z Nároků Společnosti v Případě porušení Smlouvy.

 2. 6.3  Pluralita Nároků: Společnost je oprávněna uplatnit Nároky Společnosti v Případě porušení Smlouvy dle svého uvážení jednotlivě, nebo více z nich najednou, a to, pokud je to z povahy věci možné, i opakovaně.

 3. 6.4  Oddělitelnost Nároků: Uplatnění kteréhokoli z Nároků Společnosti v Případě porušení Smlouvy nevylučuje možnost uplatnit jiné kroky, nároky, či nápravné prostředky, ke kterým může být Společnost oprávněna dle právních předpisů.

 4. 6.5  Úrok z prodlení: Při prodlení Zákazníka s úhradou jakékoli splatné pohledávky Společnosti ze Smlouvy, vzniká Společnosti nároky na úrok z prodlení ve výši sazby úroku z prodlení podle právních předpisů. Nárok Společnosti na Úrok z prodlení nemá vliv na případný nárok Společnosti na náhradu újmy v plné výši.

 5. 6.6  Smluvní pokuty: Zaplacením Smluvní pokuty podle Smlouvy nezaniká závazek splnit smluvní pokutou utvrzenou povinnost. Zaplacení Smluvní pokuty podle Smlouvy se nedotýká nároku na

 

náhradu újmy v plné výši, ani nezbavuje Smluvní stranu povinnosti zaplatit Smluvní pokutu při opětovném porušení stejné či jiné povinnosti Smlouvy.

7. UKONČENÍ SMLOUVY

 1. 7.1  Vyloučení dispozitivních ustanovení právních předpisů: Právo ukončit Smlouvu jinak, než způsobem a za podmínek stanovených ve Smlouvě nebo VOP se v maximálním možném rozsahu dovoleném právními předpisy vylučuje. Tím není dotčeno právo Smluvní strany ukončit Smlouvu v souladu s kogentními ustanoveními právních předpisů.

 2. 7.2  Zvláštní případ ukončení Nájemní smlouvy Zákazníkem: Nájemce může požádat o předčasné ukončení Nájemní smlouvy, pokud netrvá Případ porušení podle Nájemní smlouvy. Písemnou žádost o předčasné ukončení Nájemní smlouvy je Nájemce povinen učinit v Aplikaci. Do tří dnů od doručení žádosti dle předchozí věty zašle Společnost Zákazníkovi návrh podmínek dohody o předčasném ukončení Nájemní smlouvy (dále jen „Návrh podmínek“). Pokud však je trvá Případ porušení Nájemní smlouvy, Pronajímatel může žádost o předčasné ukončení Nájemní smlouvy bez dalšího odmítnout. Nájemce navržené podmínky dohody o předčasném ukončení Nájemní smlouvy uvedené v Návrhu podmínek akceptuje tím, že ve lhůtě uvedené v Návrhu podmínek, která nebude kratší než sedm dnů od doručení Návrhu podmínek Zákazníkovi (a) uhradí Poplatek za předčasné ukončení Nájemní smlouvy dle Sazebníku, a všechny již splatné, v Návrhu podmínek vyčíslené nároky Společnost a zároveň (b) vrátí Pronajímaný telefon dle pokynů Společnost uvedených v Návrhu podmínek. Nájemní vztah v takovém případě končí okamžikem akceptace Návrhu podmínek, tedy splněním všech povinností dle předchozí věty. V případě marného uplynutí lhůty k akceptaci platí, že Zákazník Návrh podmínek Pronajímatele odmítl. Poplatek za Zkrácení Doby nájmu je splatný za podmínek určených v Návrhu podmínek.

  8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. 8.1  Aktuální znění VOP: Aktuální znění VOP je k dispozici v Aplikaci a na Webových stránkách.

 2. 8.2  Výjimky z aplikace Občanského zákoníku: Smluvní strany výslovně vylučují v jejich smluvním vztahu použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku, dle kterého připouští-li použitý výraz různý výklad, vyložíse v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.

 3. 8.3  Prohlášení o seznámení se s VOP: Zákazník prohlašuje, že se seznámil s celými VOP a Informačním Memorandem a bere na vědomí jejich obsah, což potvrzuje uzavřením Smlouvy.

 4. 8.4  Přílohy: Nedílnou součástí těchto VOP jsou následující přílohy:

                (a) Příloha č. 1: Tísňové linky a linky pomoci v krizi.

 1. 8.5  Změny VOP: Společnost je oprávněna VOP jednostranně změnit. V takovém případě Společnost oznámí Zákazníkovi předem plánovanou změnu VOP v Aplikaci. Zákazník je oprávněn změnu VOP písemně odmítnout do sedmi dnů od doručení oznámení v Aplikaci. V případě, že Zájemce ve lhůtě dle předchozí věty oznámí Společnosti své odmítnutí plánované změny VOP, zůstávají vůči Zákazníkovi v platnosti VOP v nezměněné verzi. Pokud se Zákazník ve lhůtě sedmi dnů od doručení oznámení nevyjádří, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že se změnou VOP vyslovil souhlas.

 2. 8.6  Účinnost VOP: Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.8.2021 a nahrazují veškerá dřívější znění VOP.

 

Příloha č. 1 Tísňové linky a linky pomoc