Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ společnosti MALONI spol. s r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. 1.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují ke zpracování osobních údajů ze strany společnosti MALONI spol. s r.o., IČO: 27207617 (dále jen „my“ nebo „Společnost“), v souvislosti podnikáním Společnosti v oblasti výkupů a pronájmů mobilních telefonů, a to ve vztahu ke zpracováním osobních údajů zákazníků Společnosti především při uzavírání a plnění smluv („Smlouvy“), uživatelů webových stránek: www.pleddu.com (dále jen „Webové stránky“) či uživatelů naší aplikace s názvem PLEDDU (dále jen „Aplikace“).
 2. 1.2 Cílem předkládaného dokumentu je v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), podrobně informovat o tom, jak Společnost zpracovává osobní údaje.
 3. 1.3 Informace obsažené v tomto dokumentu se použijí zejména na zákazníky, fyzické osoby, poskytující Společnosti osobní údaje a v přiměřeném rozsahu též na zákazníky potenciální či budoucí, jakož i na zákazníky bývalé. Vedle toho se mohou informace zde obsažené uplatnit též na zpracování osobních údajů dalších osob, například dodavatelů nebo souvisí-li zpracování jejich osobních údajů se vztahem mezi Společností a zákazníkem. Webové stránky a Aplikace jsou určeny pro osoby, které dovršili 18 let věku a jsou svéprávné k uzavření Smlouvy. Osobní údaje dětí mladších 18 let nezpracováváme.

2. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Při zpracování osobních údajů respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržujeme zejména následující zásady:

 1. (a) osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 2. (b) shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 3. (c) rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;
 4. (d) jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesně a aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 5. (e) osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 6. (f) zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. 3.1 Správcem osobních údajů je Společnost, tj. MALONI spol. s r.o., IČO: 27207617, se sídlem Rybná 716/24, 11000, Praha 1 – Staré město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 104501.
 2. 3.2 Jakožto správce určujeme účely a prostředky zpracování osobních údajů, jak je popsáno
  v tomto dokumentu. Budete-li mít jakékoliv dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit v sídle Společnosti, nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@pleddu.com.

4. ZDROJE A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. 4.1 Vaše osobní údaje získáváme (můžeme získávat) zejména:
  1. (a) od Vás na základě Vaší žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy (například prostřednictvím Aplikace), v případě kontaktu prostřednictvím Webových stránek, nebo při osobní, telefonické, e-mailové a písemné komunikaci;
  2. (b) od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními údaji nakládat a předat nám je při splnění stanovených podmínek;
  3. (c) z veřejně dostupných zdrojů, zejména z internetu, pokud údaje sami zveřejníte;
   z veřejných rejstříků, zejména z obchodního rejstříku, nebo insolvenčního rejstříku, případně též z dlužnických registrů.
  4. (d) z vlastní činnosti při hodnocení údajů, které nám poskytujete v souvislosti s plněním smluv, včetně údajů získaných prostřednictvím Aplikace.
 2. 4.2 Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění dále uvedených účelů. Zpracovávány jsou zejména:
  1. (a) identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice, město, PSČ), e-mail, telefonní číslo, číslo občanského průkazu,
  2. (b) údaje pro potřeby provádění plateb: zejména číslo bankovního účtu, případně číslo platební karty,
  3. (c) údaje o mobilním telefonu: IMEI, výrobce, model, kód zařízení, informace o stavu mobilního telefonu (poškození a opotřebení telefonu),
  4. (d) údaje o vzájemném smluvní vztahu či o vzájemné komunikaci: například kupní cena telefonu, doba nájmu, nájemné, plnění vzájemných práv a povinností dle smluv apod.
  5. (e) údaje související s plněním našich zákonných povinnosti, zejména pokud jde o povinnosti vyplývající ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“) v souvislosti s prováděním identifikace či kontroly; jedné se mimo jiné o kopii Vašeho dokladu, kterou jsme oprávněni zpracovávat i bez Vašeho souhlasu.
 3. 4.3 V souvislosti s užíváním Aplikace jsou uživatelé (zákazníci) v zájmu bezpečnosti požádáni o ověření jejich totožnosti prostřednictvím ověření biometrických prvků (zejména otisk prstu), zadání PINu, zadání gesta či jiným způsobem. Tyto údaje však žádným způsobem nezpracováváme a nemáme k nim přístup. Ověření probíhá prostřednictvím údajů uložených v telefonu, ke kterým nemáme přístup.

5. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A JEJICH PRÁVNÍ ZÁKLAD

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

5.1 Plnění Smlouvy

Údaje, které nám poskytujete, používáme primárně pro účely plnění Smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění Smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření Smlouvy.

Tento účel zahrnuje též veškeré zpracování osobních údajů související s jednáním o uzavření smlouvy, plnění vzájemných práva a povinností během doby trvání smlouvy, včetně zodpovídání Vašich dotazů, případné též jednání související s ukončením smlouvy.

Právním základem je nezbytnost zpracování pro účely plnění smluv ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení.

Pro účely plnění smlouvy zpracováváme veškeré osobní údaje uvedené v článku 4.2.
V případě dodavatelů to však neplatí, pokud jde o údaje o údaje o mobilním telefonu a o údaje získávané prostřednictvím Aplikace.

5.2 Plnění zákonných povinností

Důležitým způsobem dalšího nakládání s Vašimi osobními údaji je také jejich zpracování pro účely plnění našich zákonných povinností, zejména pokud jde o vedení účetnictví, daní a archivnictví. Právním základem je nezbytnost pro plnění právních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení.

5.3 Ochrana oprávněných zájmů Společnosti

Vaše údaje mohou být zpracovávány též pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. Takto můžeme zpracovávat osobní údaje bez Vašeho souhlasu též, pokud oprávněné zájmy naší Společnosti převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami na ochranu soukromí a osobních údajů. Jedná se o následující oprávnění zájmy Společnosti:

(a) hodnocení bonity, vymáhání pohledávek a obhajoba právních nároků Společnosti;

(b) vnitřní administrativní účely Společnosti, provádění analýz, reporting, vyhodnocování rizik, sledování spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných služeb apod.;

(c) zálohování dat z našich serverů a logování veškerých aktivit pro potřeby analýzy problémů a zabezpečení.

Právním základem je nezbytnost zpracování pro účely ochrany oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.

Pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti můžeme zpracovávat veškeré osobní údaje uvedené v článku 4.2, vždy však pouze nezbytný rozsah pro konkrétní oprávněný zájem naší Společnosti.

5.4 Obchodní sdělení (souhlas)

Vaši e-mailovou adresu můžeme po udělení souhlasu použít, abychom Vám zasílali pravidelný newsletter s obchodním sdělením, ve kterém bychom Vás rádi informovali o službách, produktech, projektech, nabízených smlouvách a událostech Společnosti, a to po dobu 3 let od udělení Vašeho souhlasu.

Souhlas lze udělit prostřednictvím našich Webových stránek, e-mailem, písemně nebo prostřednictvím Aplikace. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Právním základem je souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

Kromě zasílání newsletterů a využívání e-mailové adresy mohou být osobní údaje na základě souhlasu zpracovávány též pro jiné účely. V takových případech je daná osoba vždy řádně předem poučena o veškerých aspektech takového zpracování, a to včetně práva kdykoliv odvolat udělený souhlas.

6. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 1. 6.1 Vaše údaje budeme zpracovávat
  1. (a) za účelem plnění Smlouvy po celou dobu trvání Smlouvy,
  2. (b) za účelem plnění archivačních povinností Společnosti v oblasti archivnictví a evidencí, účetnictví a daní, a to po dobu maximálně 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění, pokud z platných právních předpisů nevyplývá potřeba delší lhůty,
  3. (c) za účelem ochrany oprávněných zájmů Společnosti, zejména v souladu s uzavřenou Smlouvou a vymáhání pohledávek, včetně postoupení pohledávek jiným subjektům k vymáhání, a to po dobu běhu promlčecí lhůty k uplatnění práv Společnosti ze Smlouvy,
  4. (d) pro marketingové účely, konkrétně zasílání obchodních sdělení Společnosti o službách, produktech, projektech, nabízených smlouvách a událostech Společnosti, a to po dobu 3 let po ukončení Smlouvy nebo 3 let od udělení souhlasu, nedojde-li k uzavření Smlouvy,

  přičemž po uplynutí doby zpracování budou údaje smazány. Pokud jsme Vám oznámili konkrétní dobu, po jakou budeme v konkrétním případě osobní údaje uchovávat, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.

 2. 6.2 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, tak nikdy nepřekročíme dobu, která byla uvedena při udělení souhlasu.

7. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Osobní údaje jsou předávány třetím osobám, které spolupracují se Společností a podílí se na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu s platnými právními předpisy. Při tom je postupováno s náležitou péčí s cílem zajistit odpovídající úroveň ochrany pro zpracovávané osobních údaje, zejména je s třetími osobami uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje odpovídající záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama Společnost. V souladu s tím mohou být Vaše osobní údaje předávány následujícím příjemcům:

 1. (a) serverové, webové a cloudové služby (ke dni těchto zásad: Gransy s.r.o.);
 2. (b) marketingové služby (ke dni těchto zásad: Google);
 3. (c) platební brány (ke dni těchto zásad: ThePay.cz, s.r.o.);
 1. (d) virtuální ústřednu (ke dni těchto zásad: Livispace s.r.o.);
 2. (e) právní služby (ke dni těchto zásad: Mgr. Daniel Macek);
 3. (f) IT služby (programování a správa serverů) (ke dni těchto zásad: Timotej Rybár);
 4. (g) účetní a administrativní služby (ke dni těchto zásad: PROLEX Tax management, s.r.o.);
 5. (h) podpůrné služby v Aplikace, zejména blokace telefonu (NuovoPay);

7.2 Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně na území České republiky. To neplatí v případě osobních údajů zpracovávaných Aplikací v případě blokace, kdy je využíván nástroj NuovoPay. V takovém případě mohou být příslušné osobní údaje (avšak výhradně
v pseudonymizované podobě) předávány do Indie společnosti ProMobi Technologies Pvt. Ltd., a to jako zpracovateli příslušných osobních údajů pro Společnost. Takové předávání probíhá v souladu s nařízením na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené
v souladu s Rozhodnutím Evropské komise č 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.

8. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZPŮSOB JEJICH ZPRACOVÁNÍ

 1. 8.1 Osobní údaje jsou zpracovávány především zaměstnanci Společnosti. Způsob, kterým Společnost zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování vinformačních systémech Společnosti. Jedním ze způsobů zpracování osobních údajů Společností je též automatizované vyhodnocování (profilování) osobních údajů o zákaznících; při tom však nedochází k přijímání rozhodnutí založených výhradně na automatizovaném zpracování, která by měla pro zákazníka právní účinky nebo by se jej jinak významně dotýkala.
 2. 8.2 Ujišťujeme Vás, že v souvislosti s užíváním Aplikace nemá Společnost za žádných okolností přístup k údajům uloženým ve Vašem telefonu. Zejména platí, že Společnost tyto údaje pro žádné účely nepotřebuje a ani nemá technické prostředky pro jejich zpracování, pokud by
  k nim přístup měla.
 3. 8.3 Upozorňujeme, že vždy existuje riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména zajistíme proškolení našich zaměstnanců a budeme vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení. Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy, zveřejněním takové informace na našich Webových stránkách a v Aplikaci včetně veškerých nutných podrobností.

9. PRÁV A SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společnosti máte zejména následující práva:

(a) Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Společnost v takovém případě poskytne také kopii zpracovávaných osobních údajů.

 1. (b) Právo na opravu. Máte dále právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 2. (c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Máte právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a Společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených nařízením a Společnost není z jiného důvodu oprávněna si osobní údaje ponechat.
 3. (d) Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených nařízením.
 4. (e) Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat od Společnosti osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu a provádí se automatizovaně.

10. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS A PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

10.1 Aniž jsou dotčena práva dle předchozího článku 9, upozorňuje Společnost dále zvláště na následující práva:

 1. (a) Právo odvolat souhlas. V případě zpracování osobních údajů založeném na souhlasu nejste povinen udělit svůj souhlas se zpracováním a udělíte-li jej, jste zároveň oprávněn tento svůj souhlas kdykoli odvolat. V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na Společnost prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů v případech, kdy není vyžadován souhlas.
 2. (b) Právo vznést námitku. V situacích, kdy dochází ke zpracování osobních údajů pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti, jste oprávněn vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě musí Společnost za podmínek stanovených nařízením prokázat závažné oprávněné důvody takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

11. PRÁVO PODAT STÍŽNOST

11.1 Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů ze strany Společnosti dochází k porušení právních předpisů, zejména nařízení, můžete se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234
665 111, web: https://www.uoou.cz/.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na Webových stránkách. Pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat e-mailem. Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

12.2 V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@pleddu.com.

12.3 Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné ke dni 1.7.2021, přičemž aktuální znění je uveřejněno na Webových stránkách a současně je dostupné v sídle Společnosti.